Algemene voorwaarden Bastiaan Schuit Fotografie

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen
in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.


5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.


5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.


5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

6. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft de fotograaf na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA accountant.

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de Fotograaf voldoen.

7. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

8. Levering

8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.

8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.


8.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

9. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

10. Bezit/eigendom Beelddragers

10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.


10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de Fotograaf is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die de fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.


10.5 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

11. Zichtzendingen

11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.


11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan de Fotograaf, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

12. Opdracht

12.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.


12.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.

12.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.


12.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.


12.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.


12.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

13. Internet

13.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.


13.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

14. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf, ten alle tijden.

15. Licentie

15.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

15.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

15.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

15.4 Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

16. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

17. Inbreuk op auteursrecht

17.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.


17.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

18. Naamsvermelding

18.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.


18.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

18.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

19. Persoonlijkheidsrechten

19.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub cendAwinacht.


19.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

20. Rechten van derden

20.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.

20.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

21. Aansprakelijkheid Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

22. Faillissement/surséance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

23. Rechts- en forumkeuze

23.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.


23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.


23.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

24. Fotoalbums / boeken

24.1 De fotograaf zal zich inspannen voor een foutloze proef versie. Echter kan geen 100% foutloos resultaat worden gegarandeerd.

24.2 De wederpartij dient de laatste proef versie, aangeduid met [naam]-final.pdf goed te controleren op fouten. Gelet op de opmaak, fotoplaatsing, thema onderdelen, achtergronden en teksten. Na schriftelijk akkoord van de wederpartij op [naam]-final.pdf wordt exact dit ontwerp gebruikt voor de bestelprocedure van het boek die in gang wordt gezet door de fotograaf bij de leverancier.

24.3 Indien de wederpartij niet tevreden is met het op het drukwerk verschenen resultaat, wat niet te herleiden is op fabricagefouten door de leverancier, maar op de punten genoemd in 24.2, komen eventuele onkosten voor een herdruk voor rekening van de wederpartij.

25 Aanbetaling

25.1 De wederpartij kan worden gevraagd om het doen van een aanbetaling.

25.2 Indien akkoord is gegaan met de overeenkomst tussen de fotograaf en wederpartij kan bij zaken als overmacht, annulering of als er een verandering is van de trouwdatum, maar de fotograaf is niet beschikbaar, de aanbetaling niet worden geretourneerd.

Algemene voorwaarden Bastiaan Schuit Videografie

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Overeenkomst, offerte en bevestiging
Artikel 3 Opdracht annulering en No-shows
Artikel 4 De uitvoering van de overeenkomst
Artikel 5 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
Artikel 6 Gebruik en licentie
Artikel 7 Betaling
Artikel 8 Opzegging en ontbinding overeenkomst
Artikel 9 Vrijwaringen
Artikel 10 Aansprakelijkheid
Artikel 11 Overige bepalingen

1.1 Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

1.2 Opdracht
Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan Bastiaan Schuit om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

1.3 Werkzaamheden
Onder werkzaamheden wordt verstaan al het geen Bastiaan Schuit ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens belangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.

1.4 Offerte
Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

1.5 Concept
Onder concept wordt verstaan: een product-/dienstbeschrijving en/of een visualisatie (een schets, script, tekening, model, prototype of ontwerp) waarin inhoud, vorm en/of functionaliteiten dusdanig zijn vastgelegd dat een beeld wordt gegeven van het potentiële eindproduct en/of de dienst én van de positionering hiervan in de markt.

Artikel 2 Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Bastiaan Schuit gesloten overeenkomsten. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door Bastiaan Schuit schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

2.2 Offertes en opdrachten
Offertes zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen geen wijzigingen ondergaan zolang de geldigheid strekt en overeenkomt met de reeds
gestelde wensen en eisen. Bij meerwerk wordt altijd eerst een opdracht en prijsherziening overeengekomen alvorens aanvang van de meer-werkzaamheden. De aangeboden/gepresenteerde offerte voorstellen zijn steeds vrijblijvend en kunnen in eerste instantie slechts zonder afwijkingen
worden aanvaard. Een aangeboden offerte wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien de wederpartij de offerte niet binnen
aangegeven termijn accepteert dan wel duidelijke interesse voor het aangebodene heeft getoond.

2.3 Prijzen
Standaard zijn alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in een offerte of opdracht overeenkomst.

2.4 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks
mee instemt dat Bastiaan Schuit een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, zoals het maken van opnames,
dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Bastiaan Schuit
eerst nadat deze schriftelijk door Bastiaan Schuit zijn bevestigd.

Artikel 3. Annulering, verplaatsing en No show

3.1 Opzegging door Bastiaan Schuit
Bastiaan Schuit heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3.2 Verplaatsingsrecht
Afgenomen Bastiaan Schuit diensten en producten zijn tot 48 uur vóór video opname kosteloos te verplaatsen naar een andere locatie en/of tijdstip tot 6 maanden naar opdracht bevestiging. Na 48 uur geldt er geen verplaatsingsrecht meer en is de overeengekomen opdracht bindend.

3.3 No show policy
Voor Bastiaan Schuit studio opnames geldt een No show policy: Indien opdrachtgever niet conform video afspraak aanwezig is op de door hem/haar gekozen studio locatie en/of tijdstip, dan geldt een no show fee van 100% van het factuurbedrag.

Artikel 4 De uitvoering van de overeenkomst

4.1 Uitvoeren opdracht

Bastiaan Schuit zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Bastiaan Schuit de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.2 Inspannings- en resultaatverplichting
Bastiaan Schuit is verplicht om de haar opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig Opdrachtnemer uit te (doen) voeren. Alle diensten van Bastiaan Schuit worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Bastiaan Schuit een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. De werkzaamheden bestaan primair uit het produceren van audiovisueel materiaal, zoals verder gespecificeerd in de offerte.

Als resultaatverplichting heeft Bastiaan Schuit de plicht om binnen één week na de laatste video opnames een eerste video bestand te leveren middels een niet-fysieke drager tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever dient hierin zelf zorg te dragen over een juiste controle en check van ontvangst en zo nodig hierop navraag te doen. Tevens en indien overeengekomen in offerte, heeft Bastiaan Schuit de plicht om het eindproduct middels een fysieke drager als resultaat van de opdracht te doen leveren. Opdrachtgever dient hiervoor de juiste adresgegevens te verstrekken aan Bastiaan Schuit.

4.3 Proces van oplevering

Als resultaat levert Bastiaan Schuit middels een niet-fysieke drager een video bestand op. Opdrachtgever is gerechtigd om indien gewenst 2 correctie rondes toe te laten passen tenzij anders overeengekomen. Correctie rondes bestaan uit het binnen één week digitaal en gebundeld aanleveren van feedback op de eerste video versie. In de week volgend op de week van feedback aanleveren dient Bastiaan Schuit een 2de video versie bestand middels een niet-fysieke drager aan te leveren. Ook de eventuele correctie op deze video versie dient wederom binnen één week verwerkt en opgeleverd te zijn.
Na akkoord van opdrachtgever stuurt Bastiaan Schuit het videobestand middels een online file transfer service (wetransfer.com, filemail.com) naar opdrachtgever tenzij anders in de offerte overeengekomen.

4.4 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdig en juist advies en/of levering door
Bastiaan Schuit mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig ter beschikking stellen van alle relevante, volledige, deugdelijke, duidelijke, gevraagde en ongevraagde informatie, gegevens of materialen aan Bastiaan Schuit. Bij niet nakomen van de hiervoor genoemde verplichtingen door de opdrachtgever is Bastiaan Schuit gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, onverminderd de verplichtingen van opdrachtgever.

4.5 Termijn van levering
Een door Bastiaan Schuit opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht heeft een indicatieve strekking. Bastiaan Schuit is, ook bij een uitdrukkelijk opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in
gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

4.6 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren, anders dan ten behoeve van drone video opnames, niet tot de opdracht van Bastiaan Schuit. Opdrachtgever dient daartoe zelf het nodige te (laten) doen.

4.7 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Bastiaan Schuit te worden meegedeeld. Na het verstrijken van genoemde termijn vervalt elke aansprakelijkheid van Bastiaan Schuit ter zake.

Artikel 5 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

5.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder, maar niet uitsluitend, het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan Bastiaan Schuit. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie of enige andere handeling, dan is uitsluitend Bastiaan Schuit daartoe bevoegd.

5.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

5.3 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Bastiaan Schuit te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Bastiaan Schuit in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

5.4 Eigendom bij Bastiaan Schuit
De in het kader van de opdracht door Bastiaan Schuit tot stand gebrachte geschreven- en of visuele concepten, scripts, tekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, programmatuur en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Bastiaan Schuit, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. De opdrachtgever of derden dienen deze materialen en/of bestanden, onverwijld op eerste verzoek en steeds uiterlijk bij einde overeenkomst te retourneren.

Artikel 6 Gebruik en licentie

6.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Bastiaan Schuit verkrijgt hij een non exclusieve licentie tot het gebruik van het concept voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht
overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het concept, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.

6.2 Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Bastiaan Schuit veranderingen in de voorlopige of definitieve concepten aan te brengen.

6.3 Eigen promotie
Bastiaan Schuit heeft de vrijheid om het concept te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie en daarmee op te nemen in haar eigen openbare portfolio.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betalingsverplichting
De betalingsverplichting wordt aangegaan op het al dan niet getekend accorderen van een de offerte door opdrachtgever. Mocht dit onverhoopt worden vergeten dan is bij aanvang van de video opname werkzaamheden er bij wijze van een mondelinge akkoord een opdrachtovereenkomst gesloten gebaseerd op het gestuurde offerte voorstel aan opdrachtgever.
Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen vijftien dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Bastiaan Schuit nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Bastiaan Schuit gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien Bastiaan Schuit als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 750,-.

7.2 Facturatie en betaling
Standaard stuurt Bastiaan Schuit een dag na de overeengekomen video opdracht een factuur ter hoogte van 25% van de offerte overeenkomst. De 75% factuur volgt na levering van het video resultaat. Uiterlijk een week na de overeengekomen eerste video opname datum levert Bastiaan Schuit middels een niet-fysieke drager het video resultaat zoals overeengekomen in de opdracht. Er geldt op alle facturen een betaaltermijn van uiterlijk 15 dagen na factuurdatum.

7.3 Geen korting of compensatie
De opdrachtgever verricht de aan Bastiaan Schuit verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare deelfacturen of voorschotten, die hij aan Bastiaan Schuit heeft verstrekt.

7.4 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7.5 Deelfactuur en voorschot
Het is Bastiaan Schuit ook gerechtigd om een deelbetaling van 25% van de offerte waarde te vragen aan niet-particulieren indien de overeengekomen opdracht meer dan €1000,- in absolute waarde bedraagt. Een deelbetaling voorstel wordt altijd kenbaar gemaakt middels een offerte voorstel.

Artikel 8 Opzegging en ontbinding overeenkomst

8.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Het is Bastiaan Schuit gerechtigd om deze gemaakte kosten te bepalen evenals de schadevergoeding hierover.

8.2 Ontbinding overeenkomst door Bastiaan Schuit
Indien de overeenkomst door Bastiaan Schuit wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Bastiaan Schuit redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. Het is Bastiaan Schuit gerechtigd om deze gemaakte kosten te bepalen evenals de schadevergoeding hierover.

8.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Bastiaan Schuit op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van de offerte overeenkomst waarde welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn. Mocht opdrachtgever binnen een periode van 4 weken voor aanvang van de opdracht de overeenkomst/opdracht beëindigen dient de opdrachtgever 25% van de offerte overeenkomst waarde te betalen.

8.4 Faillissement
Zowel Bastiaan Schuit als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij dan wel indien de opdrachtgever zijn bedrijfsactiviteiten op enige andere wijze beëindigt.

8.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde concepten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 9 Vrijwaringen

9.1 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik concept
De opdrachtgever vrijwaart Bastiaan Schuit of door Bastiaan Schuit bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.2 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart Bastiaan Schuit voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Aansprakelijkheid
Bastiaan Schuit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet ter beschikking stellen van alle relevante, volledige, deugdelijke, duidelijke, gevraagde en ongevraagde informatie, gegevens of materialen.
c. fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten in het concept of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 3.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

10.2 Beperking aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

10.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 6 maanden vanaf het
moment dat de opdracht is voltooid.

10.4 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk,
kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich
te houden tot de opdracht is vervuld. Bastiaan Schuit is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.

10.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Bastiaan Schuit jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens. Bastiaan Schuit heeft het recht om alle opname materialen te mogen bewaren en op te nemen in het openbare Bastiaan Schuit portfolio tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11 Overige bepalingen

11.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Bastiaan Schuit gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden
afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3 Opschriften
De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

11.4 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Bastiaan Schuit en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Bastiaan Schuit en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bastiaan Schuit is gevestigd, tenzij Bastiaan Schuit er voor kiest het geschil bij een andere rechter aanhangig te maken.